Oferta   Cennik   Promocje   Zamówienie   Domeny   Pomoc   Kontakt

parkowanie
domen   - 0
.

 rejestracja  >>> więcej

serwery  wirtualne      
          konta    e-mail
Poczta | MailAdmin | WebAdmin 
Cennik
 

 

Domeny


.net .com .org-

.info .biz

.com.pl .net.pl .info.pl .biz.pl

.waw.pl .inne regionalne

Krajowa   .pl

<! info !>          


Visible-start

Serwer WWW na Twoje strony
Własny serwer poczty
Możliwość umieszczenia własnej

domeny lub bezpłatnej w li.pl

Samodzielne zarządzanie

ftp i kontami e-mail

...i dużo więcej ...

miesięcznie od  15 pln

[więcej danych]


Visible-standard

25MB na strony WWW
50MB na Twoją pocztę
Samodzielne i łatwe zarządzanie

ftp, domenami i kontami e-mail

Szybka pomoc w każdym problemie

miesięcznie od  20 pln

[więcej danych]


Visible - plus

Serwer poczty - 100MB

Serwer WWW o pojemości 50MB
Własna lub bezpłatna domena
Samodzielne i łatwe zarządzanie

z każdego miejsca przez WWW

Opcja - sklep internetowy

miesięcznie od  30 pln

[więcej danych]


Visible - mail

Serwer pocztowy 150MB

Dowolne nazwy kont e-mail

Serwer WWW o pojemości 10MB

Samodzielne i łatwe zarządzanie

z każdego miejsca przez WWW

Własna domena lub w li.pl

miesięcznie od  30 pln

[więcej danych]


Opcje- dodatki

Zamówienie

 

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH


Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
§ 1. Definicje
1. Regulamin - niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych" określający zasady korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.
2. Umowa - umowa o świadczenie Usług hostingowych, której składnikami są Regulamin
4. Usługi hostingowe - pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora, w Cenniku usług lub na podstawie indywidualnego zgłoszenia parametrów przez Klienta zaakceptowanych przez Operatora.
5. Specyfikacja techniczna usług - wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.
6. Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na
stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Regulaminu.
7. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
8. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która korzysta z Usług hostingowych Operatora na mocy upoważnienia udzielonego przez
Klienta.
9. Konsument - osoba fizyczna, która zwiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych
stosowanych przez Operatora.
11. Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług lub ustalona w drodze negocjacji opłata, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy.
12. Okres abonamentowy - okres czasu (rok lub dwa lata), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta.
13. Zamówienie - złożenie przez Klienta zamówienie na Usługi hostingowe świadczone przez
Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane.
Zamówieniem jest również zamówienie Usług hostingowych na Okres próbny (testowy).
14. Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta
Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
15. Okres próbny (testowy) - wskazany przez Operatora okres czasu, w którym określone Usługi
hostingowe są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług hostingowych.
16. Uruchomienie usług hostingowych - dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług hostingowych, które były przedmiotem Zamówienia.
17. Limit transferu - ustalony przez Operatora i określony w Specyfikacji technicznej usług
maksymalny miesięczny limit ruchu na warstwie IP z i do serwera wirtualnego danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi
protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta.
18. Dostępność Usług hostingowych- widzialność Usług hostingowych na pierwszym routerze poza
siecią Operatora.
19. Dane bilingowe - dane Klienta umożliwiające poprawne wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Faktury pro forma.
20. Dane kontaktowe - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie
korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
21. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie zamówiona informacja
handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
22. Netykieta - dostępny na stronach internetowych kodeks zachowań, norm oraz zasad
przyjętych do stosowania przez osoby korzystające z sieci Internet.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostignowe na zasadach określonych w Umowie,
której składnikami są Regulamin oraz Specyfikacja techniczna usług.
2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.
3. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę w jakiej została zawarta Umowa.
4. Poza Umową i Regulaminem Klienta obowiązują również w szczególności: powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące świadczenie usług internetowych oraz zasady Netykiety.
§ 3. Zamówienie
1. Operator świadczy Usługi hostingowe wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług.
2. Operator dokonuje Uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu Usług hostingowych, Dane bilingowe oraz Dane kontaktowe.
3. Operator zastrzega sobie prawo do Uruchomienia usług hostingowych lub do wpisania domen
Klienta do serwerów DNS dopiero po uiszczeniu Opłaty abonamentowej przez Klienta.
4. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie i Cenniku usług.
5. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Operatora w
materiałach informacyjnych lub w ofercie Operatora. W szczególności Zamówienie może zostać
złożone w formie pisemnej oraz za pośrednictwem: faksu, poczty elektronicznej lub formularza
zamieszczonego w serwisie internetowym za pośrednictwem którego Operator oferuje Usługi
hostingowe.
6. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.
7. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny. W
szczególności Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku:
a. występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta,
b. nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,
c. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które są
niepożądane przez Operatora lub których publikowanie może powodować ryzyko
odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
d. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą
szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz
innych Klientów.
§ 4. Zawarcie Umowy
1. Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.
2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu
Zamówienia przez Operatora.
3. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych
- w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
4. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w Okresach abonamentowych
wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.
5. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem (elektronicznie lub pisemnie) faktury VAT
lub faktury pro forma przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres
abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.
§ 5. Prawa i obowiązki stron Umowy
1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto Operator oraz Klient zobowiązują się do
wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie oraz Regulaminie
2. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się do:
a. podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych i Danych bilingowych oraz
do bieżącego aktualizowania tych danych,
b. korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie oraz przy przestrzeganiu: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych i zasad Netykiety,
c. korzystania z Usług hostingowych w sposób nie naruszający praw osób trzecich
(w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),
d. niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,

e. współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia
Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów
władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,
f. informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na
wykonywanie Umowy,
g. nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,
h. powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania,
udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub
normami społecznymi, a w szczególności:
- stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści
pornograficzne,
- serwisów o treści erotycznej oraz „warezowej” (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie)
- propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
- upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
- upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
- zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
- nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub
kwestionujące bezwyznaniowość;
- propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę
historyczną,
- godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
- naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku
towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
- promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym
crackingu lub phrecrackingu,
- spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa.
i. powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki
danych) wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Operatora,
j. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które
mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów,
Użytkowników lub osób trzecich,
k. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:
- korzystanie z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail
- korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej
zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej
- wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym
przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać oraz wypisać
podając Swój adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list
udostępniane jest przez Usługodawcę).
- wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez
udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę
l. powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 500MB na dobę,
m. bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu.
n. terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.
3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług hostingowych
udostępnianych przez Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób
wykorzystania Usług hostingowych przez Użytkowników.
4. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta Użytkownika z
Usług hostingowych w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
Operator ma prawo przekazać Dane kontaktowe Klienta właściwym organom władzy publicznej.
5. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych
przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności,
Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług
hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności
względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych
danych.
§ 6. Opłaty abonamentowe
1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na
podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia .
2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług
hostingowych określonych w Specyfikacji technicznej usług. Opłata abonamentowa nie
obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat
telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych,
zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u
Klienta lub u Użytkownika.
3. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.
4. Klient może zmienić czas trwania Okresu abonamentowego pod warunkiem przekazania
Operatorowi dyspozycji w tym zakresie przed końcem trwającego Okresu abonamentowego.
Zmiana czasu trwania Okresu abonamentowego następuje wraz z początkiem nowego Okresu
abonamentowego.
5. Klient dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury VAT lub faktury pro-forma. Faktura VAT albo faktura pro-forma jest doręczana za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej.
6. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego Okresu abonamentowego, wielkości Limitu
transferu z i do sieci Internet, określonego w Specyfikacji technicznej usług, Operator wystawi
Klientowi fakturę pro forma obejmującą dodatkowy Limit transferu w wielkości prognozowanej do
końca Okresu abonamentowego.
7. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym w terminie wskazanym na fakturze VAT lub na fakturze pro-forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili odnotowania wpłaty na koncie bankowym Operatora.
W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych oraz zawieszenia wykonywania Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej. W przypadku zwłoki we wniesieniu Opłaty abonamentowej przekraczającej 14 dni Operator ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku odstąpienia Operator ma prawo do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Odstąpienie od Umowy w trybie zdania poprzedzającego co pozostaje bez wpływu na obowiązek wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za cały rozpoczęty Okres abonamentowy .
8. Opłata abonamentowa jest niepodzielna co oznacza, że nie można wnieść Opłaty abonamentowej za okres krótszy niż długość wybranego Okresu abonamentowego.
9. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w całości ani w części. Z zastrzeżeniem ust. 8, Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi także w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usług hostingowych.
10. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w następujących przypadkach:
a. dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora,
b. złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w
terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, W wyżej wymienionych sytuacjach Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej - z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Operatora Usług hostingowych na rzecz Klienta.
§ 7. Przedłużenie Okresu abonamentowego
1. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego lub po rozpoczęciu
nowego Okresu abonamentowego (według wyboru Operatora) Operator wystawi Fakturę pro
forma lub fakturę VAT obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy.
Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u
Operatora w dniu wystawienia Faktury pro forma lub faktury VAT.
2. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym w terminie określonym na fakturze VAT lub na fakturze pro-forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokonanej wpłaty. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta).

3. Brak wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za kolejny Okres abonamentowy w
terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do
zawieszenia świadczenia Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty
abonamentowej.
4. Brak wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za kolejny Okres abonamentowy w
terminie 14 dni od zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego lub terminu wskazanego na Fakturze pro forma albo na fakturze VAT, upoważnia Operatora do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont, chyba że brak wniesienia opłaty jest następstwem okoliczności, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.
Z chwilą dokonania przez Operatora usunięcia konfiguracji, kont oraz danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa wygasa, co pozostaje bez wpływu na obowiązek wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za cały rozpoczęty Okres abonamentowy.
5. W przypadku wystawienia przez Operatora Faktury pro forma, Operator wystawi fakturę VAT po
otrzymaniu potwierdzenia wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.
6. Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany Cennika usług. Ewentualna
zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu
na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego
Okresu abonamentowego.
§ 8. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych
1. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania
przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych oraz prawo zablokowania
możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej
oraz http, bez wcześniejszego powiadomienia, w następujących przypadkach:
a. spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Operatora,
b. wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Operatora,
c. wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania Awarii przez Klienta.
2. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania
przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych bez wcześniejszego
powiadomienia, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione Usługi
hostingowe są lub będą wykorzystywane dla:
a. publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawne,
b. publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym
w szczególności autorskie prawa majątkowe,
c. rozsyłania Spamu,
d. utrzymywania treści lub serwisów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. od h) do j). Regulaminu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Klient ma prawo odwołać się od decyzji
Operatora przez wniesienie sprzeciwu do Operatora. Obowiązek przeprowadzenia dowodu
potwierdzającego brak występowania przesłanek uzasadniających zablokowanie usługi lub
usług spoczywa na Kliencie.
4. Zablokowanie przez Operatora wszystkich lub niektórych Usług hostingowych albo
zablokowanie określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej lub http, z
powodów, o których mowa w ust. 2 i 3, nie powoduje powstania obowiązku po stronie
Operatora dokonania zwrotu Opłaty abonamentowej w całości lub w części.
5. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 1 lub 2 spowodują wyrządzenie szkody
Operatorowi, Operator wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym wobec Klienta.
6. Operator ma prawo ograniczenia dostępu do Usług hostingowych do Limitu transferu 500%
średniego dobowego transferu danych, jeżeli dobowy transfer danych przekroczy wartość 500%
średniego dziennego transferu. Średni dzienny transfer danych obliczany jest jako iloraz limitu
transferu określonego w Specyfikacji technicznej usług wraz z pakietami rozszerzającymi do ilości
dni Okresu abonamentowego.
7. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usług hostingowych w czasie trwania Okresu próbnego jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Klienta Usługi hostingowe zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej,
naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy albo jeżeli Usługi hostingowe są
wykorzystywane przez Klienta w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

§ 9. Zarządzanie Usługami hostingowymi
1. Operator udostępnia Klientowi narzędzia administracyjne służące do zdalnego zarządzania
poszczególnymi Usługami hostingowymi. W zależności od rodzaju zakupionego pakietu
Usług hostingowych, Operator udostępnia Klientowi możliwość korzystania z narzędzi
administracyjnych służących do:
a. zarządzania domenami i konfiguracji Usług hostingowych,
b. zarządzania subdomenami i konfiguracji Usług hostingowych,
c. zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w domenie internetowej,
d. zarządzania pojedynczym kontem pocztowym.
2. Dostęp do narzędzi administracyjnych jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po podaniu danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło). Klient zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych dostępowych w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez niepowołane osoby trzecie.
3. Klient może upoważnić osoby trzecie do korzystania z narzędzi administracyjnych.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez niepowołane osoby trzeciej, które nastąpi w wyniku braku zapewnienia przez Klienta ochrony danych dostępowych lub która nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
§ 10. Wymagania techniczne
1. Korzystanie z większości narzędzi administracyjnych wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Explorer w wersji 5.0 lub wyższej, Netscape Communicator w wersji 5.0 lub wyższej albo Mozilla w wersji 1.0 lub wyższej.
2. Korzystanie z niektórych narzędzi administracyjnych lub z niektórych funkcjonalności narzędzi
administracyjnych może wymagać posiadania również innego oprogramowania niż wyspecyfikowane w pkt. 1.
§ 11. Gwarancja jakości usług
1. Operator udziela Klientowi gwarancji jakości usług, zgodnych z zamówieniem
2. Gwarancja jakości usług trwa przez czas trwania Umowy.
§ 12. Zasady odpowiedzialności Operatora
1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:
a. niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług hostingowych,
b. braku Dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i
osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów
telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz
nie mógł im zapobiec,
c. nieprawidłowego korzystania z Usług hostingowych, (w szczególności Operator
nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta email
Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w
skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu
nie usuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez
zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu),
d. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Zamówieniu,
e. podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych lub Danych
bilingowych albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych,
f. naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Klienta,
g. działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi,
pożaru itp.);
h. wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych
dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do narzędzi administracyjnych służących
do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi, niezależnie od
przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie
trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, „złamanie” danych
dostępowych itd.),
i. wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci
Internet,
j. zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób
ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,

k. niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,
l. otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty
elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego.
m. ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku
ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika danych dostępowych do konta poczty
elektronicznej (tj. nazwy konta oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych
zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi hostingowe były świadczone w sposób stały,
nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia
któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez
Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata
możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił
odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.
4. Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego.
5. Operator zastrzega sobie prawo do:
a. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług
hostingowych, bez podania przyczyn,
b. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz odstąpienia od
Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Klienta lub Użytkownika postanowień
Umowy lub Regulaminu.
c. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto
wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub
Użytkowników,
d. zablokowania na serwerach Operatora określonych adresów nadawców wiadomości lub
całych domen i adresów IP w przypadku:
- naruszenia lub możliwości naruszenia prawnie chronionych dóbr Klientów lub
Użytkowników przez nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku
rozsyłania Spamu),
- narażenia systemu pocztowego Operatora na straty lub niestabilność,
- naruszenia Regulaminu lub Umowy.
6. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług
hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie
technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia
chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób
trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami
komputerowymi.
7. Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi "Powiadomienie poprzez SMS”, z uwagi na uzależnienie możliwości świadczenia tej usługi od uwarunkowań technicznych stosowanych przez operatorów sieci komórkowych.
8. Operator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych na
stronach serwisu internetowego Operatora.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami
hostingowymi Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
§ 13. Poczta elektroniczna – ochrona antywirusowa oraz filtr niechcianych wiadomości
1. Wiadomości poczty elektronicznej przesyłane do lub z serwerów za pośrednictwem których Operator świadczy Usługi hostingowe są skanowane skanerem Dr. Web firmy Dr. Web Ltd., która ponosi pełną odpowiedzialność za działanie skanera antywirusowego i dokłada wszelkich starań, aby skaner zapewniał najwyższą skuteczność ochrony przed wirusami komputerowymi. Jednak ze względu na specyfikę rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych, Operator nie gwarantuje pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, które mogą one spowodować. Baza wirusów jest aktualizowana nie rzadziej niż dwa razy na dobę. Wiadomość poczty elektronicznej, w której zostanie wykryty wirus jest automatycznie usuwana.
2. Operator informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w
wykrywaniu wirusów komputerowych. Dlatego też Operator nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody, które zostaną wywołane działaniem wirusa komputerowego.

3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych Operator zaleca używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na komputerze lokalnym, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi poczty elektronicznej.
4. W ramach udostępnianych przez Operatora narzędzi administracyjnych Klient ma możliwość
uruchomienia filtru niechcianych wiadomości (Spam), w odniesieniu do każdego z kont poczty
elektronicznej. Operator nie gwarantuje jednak pełnej skuteczności oprogramowania obsługującego filtr niechcianych wiadomości.
§ 14. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym), za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient przesyła reklamację na adres Operatora.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację w tym Dane kontaktowe Klienta,
b. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,
c. datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.
3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
§ 15. Ochrona danych osobowych
1. Operator, będąc ich administratorem, przetwarza dane osobowe Klientów z
zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.).
2. Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie,
określonym w Danych bilingowych oraz w Danych kontaktowych, w celu
realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient
wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.
3. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie
dostępu do treści danych oraz do poprawiania należących do niego danych
osobowych.
4. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem
nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nie udostępniania innym podmiotom.
5. Operator jako podmiot z art. 31 u. o. d. o. , któremu Klient powierzył
przetwarzanie danych osobowych, przechowuje (przetwarza) dane osobowe
innych osób trzecich, które są przetwarzane przez Klienta przy wykorzystaniu
Usług hostingowych, łącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej
realizacji Umowy i Regulaminu.
§ 16. Rozwiązanie Umowy
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. W przypadku, gdy drugą stroną Umowy jest Konsument, Operator może wypowiedzieć Umowę jedynie ze wskazaniem ważnych przyczyn wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę w jakiej Umowa została zawarta.
3. Klient będący Konsumentem ma prawo rozwiązania Umowy przez złożenie oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie wskazanym w zdaniu
poprzednim stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Umowa wygasa:
a. w przypadkach, o którym mowa w § 6 ust. 7 oraz w § 7 ust. 4 Regulaminu,
b. z chwilą zakończenia czasu trwania Okresu próbnego, jeżeli w czasie jego trwania nie
została wniesiona Opłata abonamentowa.
5. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania
świadczenia Usług hostingowych w przypadku:
a. rażącego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy,
b. naruszenia przez Klienta lub Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub zasad
Netykiety,
c. korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Usług hostingowych niezgodnie z ich
przeznaczeniem,
d. wykorzystywania przez Klienta lub Użytkownika Usług hostingowych w celu wyrządzenia
szkody Operatorowi albo innym Klientom lub Użytkownikom.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora w sposób, o którym mowa w § 16 ust. 5
Regulaminu, Klientowi nie przysługuje zwrot Opłaty abonamentowej w całości ani w części.
Opłata abonamentowa za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego zostanie potrącona z
należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za
nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość Opłaty
abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego, przez który Usługi
hostingowe byłyby świadczone na rzecz Klienta, gdyby wykonywał on zobowiązania podjęte w
Umowie w sposób właściwy.
§ 17. Postanowienia końcowe
1. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Regulamin oraz Cennik usług są dostępne na stronie internetowej Operatora.
4. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, Specyfikacji technicznej usług oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Operator zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu - w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
5. Jeżeli konieczność dokonania zmian w Regulaminie lub w Cenniku usług
a. wynika z konieczności dostosowania treści wyżej wymienionych dokumentów do powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub
b. jest związana z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą
ponieść: Operator, Klienci lub Użytkownicy w przypadku braku dokonania
natychmiastowej zmiany treści Regulaminu lub Cennika usług, Operator jest zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia Klientów, o którym mowa w § 17 ust. 4 Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudzień 2005 roku.

Za Operatora                                                                        Za Klienta


_________________________                                _________________________

Data, podpis osoby upoważnionej                            Data, podpis osoby upoważnionejOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
DO:
[DANE OPERATORA]
Oświadczam*), że odstępuję od umowy zawartej w wyniku złożenia
przeze mnie zamówienia drogą elektroniczną w dniu ............ .
Zakupioną usługę tj. ..................................... proszę
dezaktywować bezzwłocznie po otrzymaniu niniejszego oświadczenia.
Oświadczam, iż uiściłem Opłatę abonamentową i w związku z odstąpieniem
proszę o jej zwrot:
a) przelewem na mój rachunek bankowy, prowadzony przez
......................................................................
o numerze ..................................
b) przekazem, na adres
......................................................................
Data: Czytelny podpis:
.............. ..................
_____________________
*) Dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik uiścił już Opłatę abonamentową.